Site Overlay

กลุ่มดาวหมีใหญ่


กลุ่มดาวหมีใหญ่ นี้ เป็นกลุ่มดาวที่มีความน่าสนใจและเป็นกลุ่มดาวที่มีคนรู้จักมากที่สุด และยังเป็นตำนานดาวไทยพื้นบ้านที่เรียกกันว่า กลุ่มดาวจระเข้  ไม่ว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่นี้จะมีกลุ่มดาวที่คนรู้จักกันดี แต่มักจจะสังเกตได้ง่ายๆ

This big bear Is a group of stars that are interesting and are the most known constellations And also a legend of a Thai folk star called Crocodile constellation No matter how big this constellation is, there are stars that are well known. But often will be easily noticed

กลุ่มดาวหมีใหญ่

ในยุคสมัยกรีกนั้น จะไม่มีกลุ่มดาวสว่างไสว อยู่ใกล้ขั้วของขอบฟ้าเหนือเช่นทุกวันนี้  แต่ในระยะช่วงปัจจุบันนี้

In the Greek period There will be no bright stars. Near the pole of the northern horizon, like today But in this current phase

กลุ่มดาวหมีใหญ่ การส่องสว่างและการส่ายของแกนโลกทำให้ขั้วโลกเหนือมาตรงกับดาว Polaris ที่จะตกอยู่ตรงหางของกลุ่มดาวหมีเล็กพอดีเราจึงจะมีการสังเกตให้เห็นของกลุ่มดาวหมีใหญ่วนไปรอบๆ ของกลุ่มดาวหมีเล็ก

In the Greek period There will be no bright stars. Near the pole of the northern horizon, like today But in this current phase

ในดวงดาวที่น่าสนใจดวงหนึ่งของกลุ่มดาวหมีใหญ่ นั้นก็คือดวงดาวที่อยู่ตรงกลางของ “ด้ามจับ”ของ “กระบวย” เป็นดาวคู่ที่มีลักษณะและชื่อว่า Mizar กับ Alcor

In one of the most interesting stars of the Big Bear constellation That is, the star in the middle of the “handle” of the “dipper” is a pair of stars that looks like Mizar and Alcor

แต่การสังเกตที่จะเห็นดาว Milzar นั้นได้ไม่ยาก แต่ถ้าคนสายตาปกติเท่านั้น ที่จะสามารถที่จะมองเห็นดาว Alcor ที่มีการแยกออกเป็น Mizar ได้

But observing to see the Milzar star is not difficult. But only if normal sighted people To be able to see the Alcor star that is separated into Mizar

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่