Site Overlay

ดาวลูกไก่

การวันระยะห่างจาก ดาวลูกไก่ บันไดระยะที่ห่างจากขอบจักรวาล เป็นลำดับขนาดระยะห่างของวัตถุต่าง ๆ

มีเอกภพในตัวของดาว ดาวลูกไก่ การวัดขนาดของบันไดจะสำคัญมากว่าได้ผ่านการที่มีประเมินในด้านวิธีการมากมาย และกระจุกดาวดวงนี้มีระยะห่างที่อยู่ใกล้โลกมากมีการวัดระยะ จากความรู้และความเกี่ยวกับระยะที่มีความห่างค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำของนักดาราศาสตร์สามารถสร้างแผนภาพไดอะแกรมของเฮิร์ตสปรัง-รัสเซลล์

มีการเปรียบเทียบตำแหน่งที่อยู่ของดาวลูกไก่ และยังสามารถที่จะประเมินค่าความห่างของกระจุกดาวเหล่านี้ได้ออกมาหลายวิธี

ดาวลูกไก่

และจะสามารถสร้างบันไดระยะห่างของจักรวาลขึ้นมาได้ ความเข้าใจของนักดาราศาสตร์เกือบทั้งหมดเกี่ยวกับ อายุและวิวัฒนาการในอนาคตจะมีเอกภพล้วนที่มีความเป็นผลจากความรู้ที่เกี่ยวกับระยะห่างของกระจุกดาวลูกไก่

ก่อนจะมีการถูกนำส่งขึ้น ไปสำรวจผลในการตรวจวัดจะมีการบอกว่ากระจุกของดาวลูกไก่นั้นจะมีความห่างจากโลกประมาณเท่าไหร่ และจะทำให้นักดาราศาสตร์ จะต้องมีความตกตะลึงและเมื่อมีการพบว่ากระจุกของดาวลูกไก่จะอยู่ห่างเพียง พาร์เซกเมื่อมีการคำนวณผลจากพารัลแลกซ์ของดาว ซี่งจะมีเทคนิคได้ในผลลัพธ์ที่แม่นยำ

ซึ่งจะพบว่าระยะทางที่มีการตรวจวัด มีความผิดพลาดหรือไม่ แต่ยังคงหาข้อสาเหตุแห่งความผิดพลาดนั้นไม่ได้ และในปัจจุบันก็ยังเชื่อว่ากระจุกดาวลูกไก่มีความห่างจากโลกประมาน 135 พาร์เซก (ประมาณ 440 ปีแสง)

The distance from the Pleiades, the distance from the galaxy Is the order of the size, distance of objects

And this star cluster has a distance that is very close to the Earth. Based on knowledge and the relative distance that is quite accurate, astronomers can create a diagram of Hertz Prang-Russell’s diagram.

There is a comparison of the location of the Pleiades. And also able to evaluate the value of these star clusters in many ways

And will be able to build the stairs to the distance of the universe The understanding of almost all astronomers about The age and evolution in the future will have the whole universe that is the result of knowledge about the distance of the Pleiades clusters.

Before being sent up Going to explore the results of the measurement, it is said that the clusters of the Pleiades are far from the world. And will make astronomers Must be shocking and when the cluster of chicks is found only Parsec when calculating the result of the parallax of the star Which will have techniques in precise results

Which will find the distance that has been measured Is there a mistake? But still cannot find the cause of the error And now still believe that the Pleiades are 135 miles from the Earth (about 440 light years)

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่